RINKRANK school vol beeld en klank

RINKRANK

Visie

Het pedagogisch project

Rinkrank wil in een kunstzinnig klimaat kleuter- en lager onderwijs aanbieden, met veel aandacht voor natuur en cultuur. Die aandacht voor natuur en cultuur vloeit voort uit verbondenheid.

We kijken naar de totaliteit van het kind. De drie ontwikkelingspolen – voelen, denken en willen – zijn gelijkwaardig en we zoeken steeds naar hun samenhang en streven naar evenwicht. We willen de kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen vanuit een volledige betrokkenheid van het kind. Die betrokkenheid vindt een voedingsbodem in een klimaat van rust, veiligheid en vertrouwen. De verbondenheid krijgt gestalte in het kunstzinnige.

We bieden de kinderen uitdagingen, maar blijven oog hebben voor hun eigen, directe beleving. We respecteren en prikkelen lange tijd de imaginaire wereld van de kleuters, geven hen geborgenheid en laten hen langzaam hun omgeving en de ruimere wereld ontdekken. Ook in het lager onderwijs leggen we de klemtoon op de beleving van positieve waarden. Probleemoplossend leren, (maatschappelijke) analyse en kritische oordeelsvorming bij de kinderen worden voorafgegaan door inleving en verkenning op vele vlakken.

Die aanpak vereist levendigheid, creativiteit en een goede waarneming van zowel kinderen als leerkrachten. Altijd vertrekken we vanuit datgene wat het kind al is en bezit. We stimuleren kinderen in hun ontplooiing, maar daarnaast beseffen we dat groei en ontwikkeling tijd vergen en eerder begeleiding vragen dan uitstippeling. Dit alles vormt de kerngedachte van het pedagogisch project van Rinkrank. Daarbij laten we ons op een vrije manier inspireren door de pedagogische inzichten van Rudolf Steiner.

Het behalen van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen is belangrijk voor Rinkrank. Naast de organisatie van de klassen per leerjaar brengen we de kinderen van verschillende leeftijden ook doelgericht bij elkaar. Werken in groep loopt vloeiend over in individuele verwerking. De leerstof van de meeste vakgebieden wordt in periodes (van een aantal weken) aangeboden. Naast deze verdiepingsmomenten, voor de kinderen een onderdompeling in de leerstof, zijn er talrijke herhalingsmomenten. Er is veel aandacht voor de kunstzinnige vakken. Dagelijks wordt er gemusiceerd. Muziek is een ‘hartopener’ en maakt de kinderen ontvankelijk. ‘Beweging’ is in het hele schoolleven terug te vinden.

Feesten markeren het verloop van het schooljaar en brengen ritme. Ze zijn sterk gericht op de natuur, de seizoenen en het (wereldwijde) culturele erfgoed. Elk feest kent een kunstzinnige voorbereiding (onder meer met toneel en muziek). De feesten zijn een sociaal gebeuren en worden meestal gevierd met de hele school samen. Op een groot aantal feesten worden ook de ouders uitgenodigd om deel te nemen, m.n. de eerste schooldag, het herfstfeest, het sint-maartensfeest, de adventsvuren ’s morgens, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval, het lentefeest, het pinksterfeest, het midzomerfeest, het eindejaarstoneel van de 6de klas, de laatste schooldag. Een concreet dagverloop zal u via het rinkkrantje worden meegedeeld.

Individuele zorg vinden we belangrijk. We streven er naar dat alle kinderen – binnen de mogelijkheden van de school – maximale kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. We werken samen met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

We werken met kwaliteitsvolle en duurzame materialen. Eenvoud en schoonheid zijn daarbij belangrijk. Ecologische zorg doordringt het schoolleven.

Participatie is voor de school een belangrijke waarde. Kinderen, leerkrachten en ouders worden betrokken bij vele beslissingen. Er wordt gestreefd naar een goede communicatie met alle betrokkenen en een duidelijke, werkzame bevoegdheidsverdeling waarbij de raad van bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De school staat open voor samenwerking met en initiatieven van andere scholen en instanties.

Kleuterschool

Onze kleuterschool bestaat uit twee peuterklassen (2,5j/3j - 4j/4,5j) en twee kleuterklassen (4j-6j).

We streven naar een huiselijke sfeer waar kinderen rustig kunnen vertoeven. We spreken de kinderen aan op hun fantasie en creativiteit door een kwaliteitsvol aanbod van natuurlijke materialen en ambachtelijke en huishoudelijke activiteiten.

Beweging zit door heel het kleutergebeuren verweven: touwladders in de klassen, kampen bouwen ...

We bieden de kinderen veiligheid en vertrouwen door ritme en herhaling. Doorheen een schooljaar zijn er de steeds weerkerende schoolfeesten waar alle peuters en kleuters op een kunstzinnige manier naartoe leven.

Elke dag heeft zijn specifieke activiteit: maandag tekenen, dinsdag broodjes bakken, woensdag schilderen, donderdag zwemmen, vrijdag huishoudelijke activiteiten. Net zoals de week is ook de dag opgebouwd volgens een vast ritme. Na een persoonlijke begroeting van de peuter of kleuter begint de dag vol activiteiten waarin we een evenwicht tussen rust en beweging (concentratie) nastreven.

Lagere school

Net zoals in de kleuterschool bieden we in de lagere school een veilig leerklimaat en voorspelbaarheid door een vast ritme en een wederkerende regelmaat. Daarnaast leven we ook volgens een vast jaarritme, waar onze schoolfeesten belangrijke ankerpunten zijn.

De kinderen gaan tijdens heel hun lagere schoolloopbaan op weg met drie leerkrachten: per graad worden ze begeleid door een nieuwe juf/meester. Zo kunnen we voldoende tijd nemen om een goede vertrouwensband op te bouwen en de kinderen op die manier beter te begeleiden in hun leer- en ontwikkelingsproces.

We kijken steeds naar de totaliteit van het kind. De drie ontwikkelingspolen: voelen-denken en willen of hart- hoofd en handen zijn gelijkwaardig. We zoeken naar hun samenhang om tot een evenwichtige ontwikkeling te komen. We hebben naast cognitief onderwijs evenveel aandacht voor de wilskracht-ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We geloven dat kennis niet alleen gevoeld, maar ook beleefd moet worden opdat een kind deze kan verwerven. We willen de kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bijbrengen vanuit een volledige betrokkenheid van het kind. Die betrokkenheid vindt een voedingsbodem in een klimaat van rust, veiligheid en vertrouwen.

Een dag in de lagere school start dagelijks met muziek, dat zorgt voor een ware hartopener. Muziek is alomtegenwoordig in Rinkrank, vele schoolactiviteiten zijn er dan ook van doordrongen...

Na de muziekles start het periodeonderwijs. De leerstof van één vakgebied (wiskunde, Nederlands, Wereldoriëntatie,...) wordt gedurende een aantal weken uitgediept. Elk kind wordt tijdens deze periode ondergedompeld zodat het zich ten volle kan verbinden met de aangeboden leerstof. Vanuit een verbinding tussen de leerstof en de kunstzinnige verwerking ervan sporen we kinderen aan om zichzelf te uiten en op een creatieve manier met het leerproces en de leerstof aan de slag te gaan. In de derde graad is men ook volop bezig met de Franse taal. Al vanaf het eerste leerjaar komen de kinderen zowel met de Franse als Engelse taal op een speelse manier in aanraking. Naast het periodeonderwijs zijn er eveneens talrijke herhalingsmomenten. Dit zijn echte inoefenmomenten waarbij we gebruik maken van invulboeken. De klemtoon ligt hier sterk op het verder inoefenen en vastzetten van de leerstof die tijdens de periodelessen aangebracht werd. In de namiddag komen er kunstzinnige vakken aan bod zoals cultuurbeschouwing, tekenen, vormtekenen, schilderen, handwerk en boetseren. Ook beweging is in het dagelijkse schoolleven terug te vinden. Leerstof wordt onder andere via beweging ingeoefend en vastgezet. De kinderen krijgen ook wekelijks turnen en tweewekelijks zwemmen en yoga.

Schoolfeesten

Feesten markeren het verloop van het schooljaar en brengen ritme. Ze zijn sterk gericht op de natuur, de seizoenen en het (wereldwijde) culturele erfgoed. Elk feest kent een kunstzinnige voorbereiding (onder meer met verhaal, toneel en muziek). De feesten zijn een sociaal gebeuren en vieren we meestal met de hele school samen: kinderen, ouders en leerkrachten. Hieronder een overzicht van de feesten.

Eerste schooldag

Eerste schooldag

Op Rinkrank starten we ieder schooljaar feestelijk met zang en verhalen. De leerlingen maken eerst kennis met hun klas en hun juf. Dan verzamelen kinderen en ouders in de grote zaal en zingen de kinderen samen één- en meerstemmige zomer- en herfstliederen.

Traditiegetrouw vertelt de leerkracht van de eerste klas een verhaal. Daarna worden de nieuwe eersteklassers letterlijk in de bloemetjes gezet door hun peter/meter uit de zesde klas.

Een eerste schooldag op Rinkrank eindigt 's middags. Zo geven we de kinderen de kans om in alle rust de overgang te maken tussen de zomervakantie en het nieuwe schooljaar.

Ouderparticipatie

We kiezen ervoor om “samen school te maken”. Rinkrank wil een school voor kinderen, met en door ouders zijn. En daarin verwachten we als school wel wat van de ouders. Het engagement begint bij de opvolging van je kind: huiswerk begeleiden, aanwezigheid op ouderavonden en -contacten ...

Eén keer per maand is er een werkzaterdag van 9 tot 15 uur. Elke klas heeft 1 werkzaterdag per schooljaar. We vragen alle ouders van die klas om aanwezig te zijn. Ouders voeren dan allerhande klussen uit. Maar los daarvan is een werkzaterdag één van de gelegenheden om andere ouders en kinderen te ontmoeten. Kinderen kunnen mee komen spelen op school. Ze vallen niet onder de bevoegdheid van de leerkrachten, maar er kan kinderopvang worden voorzien.

Ouders organiseren samen met de leerkrachten de schoolfeesten. Ze helpen ook mee bij het zwemmen, handwerk, schoolreizen ...

Er is een levendige en betrokken ouderraad op school. Een twintigtal ouders komen maandelijks bij elkaar om ideeën en bezorgdheden van de ouders vorm te geven voor de raad van bestuur. De ouderraad informeert ook de andere ouders over de beslissingen van het schoolbestuur.

Schoolstructuur

Schoolteam

Vacatures

momenteel zijn er geen vacatures

Directie

Dennis Verdonck is de directeur van de school. Met vragen, bedenkingen, bezorgdheden kan je altijd bij hem terecht: directie@rinkrank.be. directie@rinkrank.be

Secretariaat

Ilse de Poorter en Annelies Brosens

03 666 72 72

secretariaat@rinkrank.be

Ondersteuning

 • Leen Van Boxel (voor- en naschoolse opvang)
 • Win Van Reusel (klusjesman)
 • Roderik Masure (IT)
 • Leen Aerden (algemene ondersteuning)

Leerkrachten

Peuters

 • P1: Marijke Embrechts en Gwen Bluys
 • P2: Marjan Van Dun en Reine Hupin

Kleuters

 • K1: Marjan Van Gestel en Karolien Maly
 • K2: Imar Masure

Kinderverzorgster

 • Lutgard Jacobs

Lagere school

 • Eerste klas: Ellen Boden
 • Tweede klas: Katrien Van Geel en Gitte Bruyninckx
 • Derde klas: Lauren Maes en Gitte Bruyninckx
 • Vierde klas: Anke Rasmussen en Gitte Bruyninckx
 • Vijfde klas: Hadewijch Devillé en Annabel Meeuwsen
 • Zesde klas: Sas Luyckx en Annabel Meeuwsen

Zorgcoördinator

Lotte Coreynen is de zorgjuf op onze school. Bij haar kan je terecht met alle zorgvragen over je kind op school.

Leerkracht lichamelijke opvoeding

 • Kristien Nelen

Yogadocent

 • Wendy Tyck

Raad van bestuur

De Raad van bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen rond het beleid van de school, in samenspraak met het hele schoolteam en de ouderraad. Voorzitter is Martine Van Dyck. Wil je hen contacteren, dan kan dit via rvb@rinkrank.be.

Schoolraad

Enkele keren per jaar komt onze schoolraad samen. In deze raad zitten ouders, leerkrachten, raad van bestuur en directie van de school samen om gemeenschappelijke thema’s te bespreken. Meer informatie? Contacteer de directie of raad van bestuur.

Leerlingenraad

Vanaf de derde tot en met de zesde klas zijn twee kinderen verkozen voor de leerlingenraad. Die leerlingenraad komt één keer per trimester samen met de juf van de vijfde klas en de directie. Alle vragen en/of voorstellen vanuit heel de lagere school bespreken ze. Dat kan gaan over voetbalafspraken, de inrichting van de speelplaats, het lessenrooster... De lerarenvergadering neemt de beslissingen over de voorstellen en de kinderen van de leerlingenraad vertellen die aan alle kinderen.

Ouderraad

De ouderraad heeft een ondersteunende functie t.o.v. de directie, het lerarenkorps en andere actoren van de school. De ouderraad kan zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief advies uitbrengen en informatie opvragen bij het schoolbestuur.
De ouderraad wil een brug vormen tussen ouders en school. In een ontspannen setting bespreken we onderwerpen die leven op school en bij de ouders.

De ouderraad is een open vergadering voor alle verzorgers van Rinkrankleerlingen. Je bent dus elke bijeenkomst welkom om te luisteren of mee te discussiëren. Ook als je niet elke keer kunt komen. Geïnteresseerd in de school of wil je iets bespreken? Je bent van harte welkom! Het enige wat je hoeft te doen is naar de vergaderingen komen met goede wil en zin. Verslagen van de vergaderingen zijn terug te lezen op het OUDERS – gedeelte van de Rinkrank website.

Je kan ons bereiken via ouderraad@rinkrank.be of aanspreken op de speelplaats.

Praktische informatie

Schooluren

Een schooldag op Rinkrank verloopt als volgt:

 • van 7.30 tot 8.20 uur: voorschoolse opvang
 • van 8.20 tot 8.35 uur: toezicht op de speelplaats door een leerkracht. Kleuters kunnen naar hun klas.
 • 8.35 tot 15.20 uur: school
 • 15.20 tot 15.35 uur: toezicht op de speelplaats door leerkracht
 • 15.35 tot 17.35 uur: naschoolse opvang

Op woensdag eindigt de school om 12 uur en is er naschoolse opvang tot 14u.

Inschrijven

Wil je jouw kind op Rinkrank inschrijven? Maak gerust eerst persoonlijk kennis met ons en onze manier van werken. De directie ontvangt je graag persoonlijk voor een kennismaking en een eerste gesprek!

Contacteer ons op:

03 666 72 72

directie@rinkrank.be

Schoolreglement

Om ons specifieke opvoedingsproject te kunnen waarmaken en het dagelijkse schoolleven ordelijk en vruchtbaar te laten verlopen, zijn er duidelijke afspraken en structuren nodig. We kunnen niet alles gedetailleerd in een reglement vastleggen. Daarom beperken we ons hier tot de basisafspraken en -regels.

Schoolreglement 2019 - 2020 (komt gauw)

Rechterklik en download gekoppeld bestand voor mij als pdf te bewaren!

Privacyverklaring

Rinkrank hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. Deze privacyverklaring gaat over de persoonsgegevens van de leerlingen van Rinkrank, hun ouders en de personeelsleden van de school. Daarom hebben we een privacyverklaring opgesteld waarin duidelijk wordt gemaakt hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. U kan de verklaring hier bekijken.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat Rinkrank begeleidt is CLB Voor- en Noorderkempen.

De taken van het CLB zijn:

 • Opvolgen van gezondheid, groei en ontwikkeling via medische consulten. Aanbod en toedienen vaccinaties.
 • Beschermingsmaatregelen bij bepaalde besmettelijke aandoeningen op school.
 • Bevorderen van een gezonde en veilige levensstijl.
 • Ouders, leerlingen en scholen wegwijs maken in de brede waaier van studiemogelijkheden.
 • Helpen als kiezen van studies en/of scholen moeilijk is.
 • ...
Contacteer het CLB via https://www.vclbvnk.be/

Contact

Contactgegevens:

Kleuter- en basisschool Rinkrank

Pastoor Hensstraatje 14 2920 Kalmthout

03 666 72 72

secretariaat@rinkrank.be

Contactformulier

Welkom ouder!

Achter deze knop vind je een fotogalerij, de schoolkalender, Rinkkrantjes en nog een hoop andere documenten:

Opgelet hier heb je een gebruikersnaam en paswoord voor nodig. Als je deze niet hebt kan je contact opnemen met secretariaat@rinkrank.be.